Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je onze gegevens, wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (www.boxaccountants.nl) bezoekt en/of een overeenkomst sluit.

Alle data die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. Wij zullen geen contactgegevens automatisch verzamelen, zoals je naam, adres en e-mailadres en zullen dergelijke informatie alleen verwerken, wanneer je deze rechtstreeks aan ons hebt verstrekt met toestemming. De gegevens die je aan Box Accountants en Belastingadviseurs B.V. verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Je geeft Box Accountants en Belastingadviseurs B.V. het recht om je via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van Box Accountants en Belastingadviseurs B.V., een en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt en toestemming door jouw is verleend.

Op de website van Box Accountants en Belastingadviseurs B.V. worden uitgebreide bezoekgegevens bijgehouden. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina’s te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Box Accountants en Belastingadviseurs B.V. de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van haar bezoekers afstemmen.

Box Accountants en Belastingadviseurs B.V. gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online uitschrijven, bijvoorbeeld voor de ontvangst van onze e-mail nieuwsbrief. Indien je nog vragen hebt over dit privacybeleid kun je contact opnemen via e-mailadres mpn@boxaccountants.nl. Met vragen of opmerkingen over onze website of over jouw ervaringen met onze website of onze dienstverlening kun je contact met ons kantoor opnemen.

Wijzigingen

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen inzicht bijwerken of anderszins veranderen, bijvoorbeeld om het in overeenstemming te brengen met wijzigingen in de producten en diensten van Box Accountants en Belastingadviseurs of in de wetgeving. De wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht. We zullen wijzigingen in het privacybeleid op onze website www.boxaccountants.nl opnemen.

Onze contactgegevens

Box Accountants en Belastingadviseurs B.V.
E-mailadres: mpn@boxaccountants.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij je op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze diensten kunnen leveren en voor algemene of gerichte aanbiedingen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.

Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar mpn@boxaccountants.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar mpn@boxaccountants.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.